Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 21-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 23.09.2015 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 21-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 23.09.2015 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. – Член 73 став 7 во делот „или роднински“ став 8, член 74 ставовите
2, 3 и 4, член 81 ставовите 4, 9 и 10, член 81-а и 81-б од Законот за лекови и
медицински помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр.106/2010,
36/2011, 136/2011, 11/2012, 147/2013, 164/2013, 27/2014 и 43/2014) и
– членовите 12, 13 и 14 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за лекови и медицински помагала („Службен весник на Република
Македонија“ бр.27/2014).
Реферат У.бр.51/2014 и 97/2014

2. Член 8 став 1 во делот „или за консултирање на граѓаните“ и став 3,
член 27 и член 28 ставовите 1-3 од Законот за референдум и други облици на
непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на Република Македонија“
бр.81/2005)
Реферат У.бр.16/2015

3. Член 128 став 6 во делот: “со можност за уште еден последователен
мандат во истото училиште” од Законот за основното образование (“Службен
весник на Република Македонија” број 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014,
135/2014 и 10/2015).
Реферат У.бр.37/2015

4. – Член 8 и член 10 став 3 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/2014) и член 1 од Законот за изменување на Законот за работните односи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.20/2015);
– член 1 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ бр.113/2014) и членовите 1 и 2, член 3 став 1 и членовите 4, 9 и 11
од Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително
социјално осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/2015);
– член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“
бр.113/2014) и членовите 1 и 2 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ бр.20/2015);
– член 1 од Законот за дополнување на Законот за вработувањето и
осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република
Македонија“ бр.113/2014); и
– член 1 од Законот за изменување на Законот за здравственото
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/2015).
Реферат У.бр.43/2015

5. Член 266-в ставови 1 и 2 од Законот за облигационите односи („Службен
весник на Република Македонија“ бр.18/2001, 4/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2008,
81/2009 и 161/2009).
Реферат У.бр.46/2015

6. Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на
стапките на даноците на имот бр.07-1200/4 од 04.07.2005 („Службен гласник на
град Скопје“ бр.8/2005), донесена од Советот на општина Кисела Вода под бр.
09-1112/4 на 19 февруари 2015 година („Службен гласник на општина Кисела Вода“
бр.2/2015).
Реферат У.бр.54/2015

7. Член 66 став 1 од Правилата за снабдување со топлинска енергија
донесена од Регулаторната Комисија за енергетика на Република Македонија на 30
јули 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ брoj 97/2012).
Реферат У.бр.72/2015

Leave a Reply