Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 19-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 08.07.2015 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 19-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 08.07.2015 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 11 став 2 алинеја 4; член 12; член 18 став 1 алинеја 10; член 26
став 2 алинеи 2, 3 и 5, став 3 и став 4; член 28; член 31 ставови 5 и 6; член
36 став 4; член 37; член 39 ставови 9, 10 и 11; член 55; член 59; член 63; член
64 став 1 и член 65 од Законот за филмската дејност (“Службен весник на
Република Македонија” број 82/2013, 18/2014 и 14/2014);
Реферат У.бр.64/2014

2. Член 6 став 2, член 10 став 2 точка 3, член 21 став 2 алинеја 4,
поднасловот: „Правилник за спроведување на постапката за вработување“ и член
38, член 39 став 5 алинеја 4, поднасловот: „Правилник за спроведување на
постапката за унапредување“ и член 44, член 61 став 1 во делот: „или друг
пропис“ и став 2 во делот: „и со друг пропис“, поднасловот: „Вредност на бодот“
и член 68, член 70 став 3, член 80 став 6, член 81 став 2, член 86 став 8,
член 87 став 23, член 88 став 4, член 90 став 6, член 97 став 12, член 103 став
7, член 110 алинеја 8, член 116 став 4, член 119 алинеја 8, член 124 став 3,
член 129 став 3, член 141 и член 144 од Законот за судска служба („Службен
весник на Република Македонија“ бр.43/2014, 156/2014, 33/2015 и 98/2015).
Реферат У.бр.160/2014

3. Член 6 ставови 1 и 3 и член 27 од Законот за приватизација и закуп на
градежно земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република
Македонија“ бр.4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009, 18/2011, 51/2011, 27/2014,
144/2014 и 72/2015).
Реферат У.бр.173/2014

ЗАБЕЛЕШКА: Предметот беше повлечен од дневниот ред на XVIII–тата седница на
Судот (точка I/1), одржана на 01.07.2015 година.

4. Член 3 и член 109 од Законот за средното образование („Службен весник
на Република Македонија“ брoj 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999,
29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007,
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 51/2011,
6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014 и 10/2015).
Реферат У.бр.42/2015

Leave a Reply