Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 17-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 24.06.2015 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 17-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 24.06.2015 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 14 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските
друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/2014)
Реферат У.бр.28/2015

2. Член 438 ставови 1 и 2 од Законот за парничната постапка („Службен весник на
Република Македонија“ бр.79/2005, 100/2008, 83/2009, 116/2010 и 7/2011).
Реферат У.бр.55/2015

3. Одлука за усвојување на Пред­лог на ДУП за Урбан блок 54 со површина (5,42
ха) за плански период 2010-2016 година, донесена од Советот на општина
Тетово под бр.07-3572/9 од 31 октомври 2012 година („Службен гласник на општина
Тетово“ бр.45/2012 од 02 ноември 2012 година).
Реферат У.бр.171/2014

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот У.бр.114/2014 со нацрт-одлука

2. Предлог за одлучување по предметот У.бр.121/2014 со нацрт-одлука

Leave a Reply