Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 16-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 18.06.2015 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 16-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 18.06.2015 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. – Член 16 став 1 алинеја 8, член 24 став 2 под г), член 25 став 2 под
г), член 26 став 2 под г), член 36 став 1 алинеја 4 и став 2 алинеја 4, член 39
ставови 6, 9 и 10 од Законот за административни службениц („Службен весник на
РМ“ бр.27/2014 и
– член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
административни службеници („Службен весник на РМ“ бр.199/2014).
Реферат У.бр.18/2015

2. Одлука за усвојување на Предлог на ДУП за Урбан блок 54 со површина
(5,42 ха) за плански период 2010-2016 година, донесена од Советот на општина
Тетово под бр.07-3572/9 од 31 октомври 2012 година („Службен гласник на
општина Тетово“ бр.45/2012 од 02 ноември 2012 година).
Реферат У.бр.171/2014

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.114/2014 со нацрт-одлука

2. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.166/2014 со нацрт-одлука

Leave a Reply