Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 11-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 08.04.2015 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 11-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 08.04.2015 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 28 од Законот за референдум и други облици на непосредно
изјаснување на граѓаните („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/2005).
Реферат У.бр.51/2013

2. – Член 73 став 7 до делот: “или роднински” и став 8; член 74 ставови
2, 3 и 4; член 81 ставови 4, 9 и 10; член 81-а и член 81-б од Законот за
лековите и медицинските помагала (“Службен весник на Република Македонија” број
106/2007, 88/2010, 36/2011, 53/2011, 136/2011, 11/2012, 147/2013, 164/2013,
27/2014 и 43/2014);
– Законот за изменување и дополнување на Законот за лековите и
медицинските помагала (“Службен весник на Република Македонија” број 27/2014)
во целина и посебно: член 12; член 13 и член 14 од наведениот закон.
Реферат У.бр.121/2014

3. Член 4 став 1 алинеја 3 од Законот за основање на Државна комисија за
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен
(“Службен весник на Република Македонија”, број 51/2011, 148/2013, 41/2014 и
130/2014).
Реферат У.бр.126/2014

4. Член 68 во целина, а посебно ставовите 2 и 4 од Законот за
административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.
27/2014).
Реферат У.бр.46/2014

5. Член 71-а и член 3 од Законот за шумите („Службен весник на Република
Македонија“ бр.64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013, 79/2013, 147/2013, 43/2014,
160/2014, 33/2015 и 44/2015).
Реферат У.бр.9/2015

6. Член 2 и член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ бр.113/2014).
Реферат У.бр.13/2015

7. Член 22-б став 2 од Законот за денационализација („Службен весник на
Република Македонија“ бр.20/1998, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 72/2010, 171/2010
, 55/2013 и 33/2015).
Реферат У.бр.24/2015

8. Одлука за определување и исплата на надомест на изборните трошоци на
организатори на изборната кампања на локалните избори во 2013 година во Општина
Куманово, број 07-5764/11 од 12 септември 2013 година, донесена од Советот на
Oпштина Куманово, објавена во „Службен гласник на Oпштина Куманово“ број 12 од
16.09.2013 година.
Реферат У.бр.143/2014

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.25/2015

Leave a Reply