Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 9-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 25.03.2015 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 9-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 25.03.2015 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 5,член 7 во делот „врвна активна моќ“ и член 9 во делот „прекумерно
преземена реактивна електрична енергија“ од Тарифниот систем за дистрибуција на
електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем на
ЕВН Македонија АД Скопје бр.01-563/1 донесен на 28.02.2014 година од
Регулаторната комисија за енергетика („Службен весник на Република Македонија“
бр.44/2014)
Реферат У.бр.62/2014

2. Член 8 став 1 точките 1 и 3 и став 2 од Тарифниот систем за продажаба на
електрична енергија на мали потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем во
сопственост на АД ЕЛЕМ-Скопје, донесен од Регулаторната комисија за енергетика,
бр.01-1786/1 од 29.07.2014 година (“Службен весник на Република Македонија”
број 113/2014)
Реферат У.бр.111/2014

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.165/2014,

III. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.23/2014

Leave a Reply