Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 8-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 18.03.2015 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 8-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 18.03.2015 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 8-б точките 2 и 4, член 19став 1 во деловите: „со Уставот„и
„или со друг пропис“ став 2 во деловите: „со Уставот“ и „или со друг пропис“
став 4 во делот: „неуставна, односно“, член 20 став 1 во делот: „и со друг
пропис“, член 26 во делот: „закон“, член 64 став 1 во делот: „освен секретарот“
и член 71-г од Законот за државните службеници („Службен весник на РМ“ бр.
59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003,
85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009,
114/2009, 35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012 и 24/2012 и 3/2014)
Реферат У.бр.59/2013

2. Член 9 од Законот за приватното обезбедување („Службен весник на
Република Македонија“ број 166/2012 и 164/2013).
Реферат У.бр.101/2013

3. Членовите 77 став 8 и 9 и 77-а став 8 од Законот за извршување
(„Службен весникна РМ“ бр.35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/2010,
83/2010, 88/2010 171/2010, 59/2011-пречистен текст, 148/2011 и 187/2013).
Реферат У.бр.162/2014

4. Член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за општата
управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2011)
Реферат У.бр.4/2015

5. Одлука за определување на имиња и улици во Општина Неготино, донесена
од Советот на Општина Неготино, број 07-569/12 од 04.11.2013 година, објавена
во Службен гласник на Општина неготино, број 14/2013 од 06.11.2013 година.
Реферат У.бр.49/2014

6. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите
и постапката за избор во наставно-научни, наставни и научни звања на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип (донесен со Одлука на Универзитетскиот сенат
на 90-та седница бр.0701-372/14 од 10 март 2014 година).
Реферат У.бр.57/2014

7. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е.Тоде
Мендол дел од Урбан блок 63, Плански опфат меѓу Ул. “Трета МУБ”, Ул. “Орце
Николов”, Ул. “Вук Караџиќ” и Ул. “ЈНА”, Општина Куманово, број 07-3498/5 од
11.06.2014 година, донесен од Советот на Општина Куманово, објавена во “Службен
Гласник на Општина Куманово” број 7 од 13.06.2014 година.
Реферат У.бр.104/2014

8. Правилник за начинот на организирање на исхраната во Армијата на
Република Македонија бр.01-3204/1, донесен од министерот за одбрана на 8 јуни
2012 година.
Реферат У.бр.139/2014

9. Член 19 од Статутот на Синдикатот на работниците на управата,
правосудните органи и здруженија на граѓани на Република Македонија, донесен од
Претседателството на Синдикатот на 3 ноември 2012 година.
Реферат У.бр.150/2014

10. Правилник за специјализирана медицинска рехабилитација како
продолжено болничко лекување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
141/2014).
Реферат У.бр.153/2014

11. – Глава XIII. “Решавање спорови” и членовите 37 и 38 од Правилникот
за организацијата и управувањето со врвниот македонски МК домен и врвниот
македонски МКД домен („Службен весник на Република Македонија“ бр.88/2014), и
– Правилникот за арбитражна постапка при Македонска академска
истражувачка мрежа МАРнет („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2014),
донесен од Управниот одбор на Македонска академска истражувачка мрежа МАРнет.
Реферат У.бр.159/2014

12. – Решение бр.17-89/1 од 29.01.1997 донесено од Министерството за
финансии, Управа за имотно-правни работи, одделение во Охрид;
– Записник за депоседирање на недвижен имот бр.17-89 од 09/07.1998 год.
составен од Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи,
одделение во Охрид;
– Одобрение за градба бр.10-223/2 од 03.02.2000 год. Донесено од
Министерството за урбанизам и градежништво, подрачна единица Охрид;
– Одобрение за градба бр. 10-222/2 од 03.02.2000 година, донесено од
Министерството за урбанизам и градежништво, подрачна единица Охрид.
Реферат У.бр.161/2014

13. Барање за преиспитување на Решението на Уставниот суд на Република
Македонија У.бр.179/2012 од 11 јуни 2014 година
Реферат У.бр.170/2014

Leave a Reply