Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 6-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 25.02.2015 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 6-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 25.02.2015 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 3 став 1 во делот: “прописите донесени врз основа на овој
закон”; член 4 во делот: “други прописи донесени врз основа на овој закон” и
член 35 став 1 во делот: “или друг пропис” и став 2 во делот: “и со друг
пропис”, од Законот за вработените во јавниот сектор (“Службен весник на
Република Македонија, број 27/2014 и 199/2014).
Реферат У.бр.37/2014

2. Член 64 став 6 од Законот за јавните патишта („Службен весник на
Република Македонија“ бр.84/2008, 52/2009, 114/ 2009, 124/2010, 23/2011,
53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013 и 39/2014) и член 7 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за јавните патишта („Службен весник на
Република Македонија“ бр.39/2014).
Реферат У.бр.54/2014

3. Член 32 од Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз во
патниот сообраќај („Службен весник на РМ“ бр.83/2010).
Реферат У.бр.108/2014

4. Член 63 став 3, член 92 и член 97 од Законот за шумите („Службен весник на
Република Македонија“ бр.64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013, 79/2013, 147/2013,
43/2014 и 160/2014).
Реферат У.бр.167/2014

5. Одлука за прогласување на г. Рамуш Харадинај за почесен граѓанин на Општина
Тетово, заведена под број 07-300/3 од 31.01.2013 година, донесена од Советот на
Општина Тетово и објавена во („Службен гласник на Општина Тетово“ бр.48/2013).
Реферат У.бр.44/2013

Leave a Reply