Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 5-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 18.02.2015 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 5-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 18.02.2015 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета („Службен
весник на Република Македонија“ бр.143/2012) во целината и посебно оспорените
одредби од член 3; член 4 став 2; член 6 ставови 1, 2 и 3; член 7 став 1 точка
1 и 2 во делот: „од истраги за сторени кривични дела или прекршоци“; член 8
став 3; член 9; член 18 ставови 1 и 2; член 23; член 25 став 3, втората
реченица “Ако извршител на делото е новинар износот на нематеријалната штета не
може да биде повисока од 2.000 евра во денарска противвредност“.
Реферат У.бр.48/2013

2. Член 15 став 2 во делот:„независна“ од Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија„ бр.16/2011, 136/2011, 79/2013,
164/2013, 41/2014 и 151/2014)
Реферат У.бр.96/2014

3. Член 228 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2012, 166/2012, 15/2013,
170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2014, 160/2014 и 188/2014).
Реферат У.бр.101/2014

4. – Член 11 став 1 точка 10 во делот:„ најмногу до навршување на 15
години пензиски стаж“ од Законот за пензиското и инвалидското осигурување
(“Службен весник на Република Македонија” број 98/2012, 166/2012, 15/2013,
170/2013, 43/2014, 44/2014 и 97/2014 и 113/2014), и
– член 64 точка 4 во делот:„ а кое нема 15 години стаж на осигурување, до
остварување на 15 години стаж на осигурување“ од Законот за вработувањето и
осигурување во случај на невработеност (“Службен весник на Република
Македонија” број 37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005,
50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/2011, 11/2012,
80/2012, 114/2012, 39/2014, 44/2014 и 113/201
Реферат У.бр.140/2014

5. Член 6 во делот: „ако тоа не е во спротивност со закон“ од
Колективниот договор на Министерството за одбрана („Службен весник на Република
Македонија“ бр.108/2013)
Реферат У.бр.6/2014

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.108/2013

2. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.116/2014

3. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.2/2015

Leave a Reply