Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 4-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 11.02.2015 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 4-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 11.02.2015 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 58 став 4 и член 67-а став 1 од Законот за градење (“Службен весник на
Република Македонија” број 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011,
13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014,
42/2014, 115/2014, 149/2014 и 187/14).
Реферат У.бр.24/2014

2. Член 228 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен
весник на Република Македонија“ бр.98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013,
43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2014, 160/2014 и 188/2014).
Реферат У.бр.101/2014

3. – Член 9, во делот: „и подзаконските прописи кои произлегуваат, односно се
донесени врз основа на овие закони“;
– член 13 став 2, во делот: „и подзаконските прописи кои произлегуваат,
односно се донесени врз основа на закон“;
– член 28 во делот: „и подзаконски прописи“;
– член 51, во делот: „и подзаконски прописи“;
– член 61 во делот: „и подзаконски прописи донесени врз основа на нив“;
– член 63, во делот: „и подзаконски прописи“;
– член 70 став 3, во делот: „и подзаконските прописи и акти кои се
донесени врз основа на овие закони“;
– член 72 став 2, во делот: „и подзаконските прописи и акти кои се
донесени врз основа на овие закони“;
– член 89, во делот: „и подзаконските прописи и акти кои се донесени
врз основа на овие акти“;
– член 94, во делот: „и подзаконските прописи и акти донесени врз
основа на овој закон“;
– член 95 став 2, во делот: „и подзаконски пропис“;
– член 107, во делот: „и подзаконските прописи кои се донесени врз
основа на нив“;
– член 110 во делот: „и подзаконските прописи кои се донесени врз нивна
основа“;
– член 111 став 3, во делот: „и подзаконските прописи кои се донесени
врз основа на нив“;
– член 129, во делот: „и подзаконски прописи кои се донесени врз нивна
основа“ и
– член 130, во делот: „и подзаконските прописи кои се донесени врз
основа на нив“, сите од Колективниот договор на Министерството за одбрана,
склучен помеѓу Министерството за одбрана и Синдикатот на одбраната и
безбедноста („Службен весник на Република Македонија“ бр.108/2013).
Реферат У.бр.129/2014

4. Член 16 и член 20 став 2 од Кодексот на полициската етика („Службен весник
на Република Македонија“ број 72/2007)
Реферат У.бр.131/2014

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот У.бр.110/2014
Реферат У.бр.110/2014

III. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот У.бр.93/2014
Реферат У.бр.93/2014

Leave a Reply