Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 3-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 04.02.2015 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 3-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 04.02.2015 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. – Член 17 став 1 точките 2 и 4 од Законот за државјанството на Република
Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 67/92, 8/2004,
98/2008 и 158/2011), и
– член 14 во делот: „доколку против нив не се води кривична постапка
во Република Македонија, за кривични дела со кои се загрозува безбедноста и
одбраната на Република Македонија“ од Законот за изменување и дополнување на
Законот за државјанството на Република Македонија (“Службен весник на Република
Македонија” број 8/2004).
Реферат У.бр.123/2014

2. Член 10 став 3 од Методологијата за пресметување на цената за собирање,
транспортирање и отстранување на отпад (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 30/2013)
Реферат У.бр.136/2013

3. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Трета МУБ“,
дел од Урбан блок 48 – дел 5, Плански опфат меѓу ул. „Миле Кипра“, ул. „Перо
Шварц“ и ул. „Перо Чичо“ – општина Куманово, бр 07-4152/14, донесена од Советот
на општина Куманово на 26 јуни 2013 година.
Реферат У.бр.135/2014

4. Поднасловот „Б) Дел од платата за работна успешност“, членовите 11 и 12 и
целината на Правилникот за вреднување на работните места и определување на
плата и надоместоци на плата на АД „Макпетрол“ Скопјe
(бр.0201-44/2 од 28.11.2013) донесен од Управниот одбор на АД
„Макпетрол“
Реферат У.бр.144/2014

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот У.бр.67/2014

Leave a Reply