Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 32-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 24.12.2014 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 32-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 24.12.2014 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Решение за пренесување на право на сопственост на недвижен имот на општина
Брвеница бр.23-257/110 од 8 февруари 2000 година
Реферат У.бр.136/2014

Leave a Reply