Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 22-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 08.10.2014 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 22-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 08.10.2014 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ
НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 37 став 1 точка 6 од Законот за патни исправи на граѓаните на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. бр. 67/1992, 20/2003,
46/2004, 19/2007, 84/2008, 51/2011 и 135/2011)

Реферат У.бр.92/2013

2. Член 93-а од Законот за стечај („Службен весник на Република Македонија“ бр.
34/2006, 126/2006, 84/2007, 47/2011, 79/2013 и 29/2014)

Реферат У.бр.135/2013

3. Член 1 во делот: „постапката за одобрување на прекинување на бременоста“,
член 3 став 2 во делот: „со писмена согласност од родителот, член 3 ставови 4 и
5, член 4 став 1 во деловите: „ставовите 4 и 5 од член 3“ и „како и пред
истекот на една година од претходното прекинување на бременоста“, член 4 став
3, насловот III „Постапка за одобрување и извршување на прекинување на
бременоста“ во делот: „за одобрување“, член 6 став 1 во деловите: „писмено“ и
„во форма и содржина што ја утврдува министерот за здравство“, член 6 став 2 во
деловите: „барањето“ и „и друга потребна документација утврдена во членот 9
став 3 од овој закон“, член 6 став 3 во делот: „е должен“, член 6 ставови 4, 5,
7 и 8, членовите 7, 8, 9 во целина и посебно ставовите 2 и 3, 10, 11, 12, 13 и
14, член 15 и Главата VII-Казнени одредби, членови 36 и 37 од Законот за
прекинување на бременоста („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2013
и 164/2013)

Реферат У.бр.137/2013

4. Член 125-а став 1, во делот: „кое кандидатот го докажува со потврда за
познавање на јазикот и тоа (TOEFEL) – најмалку 74 бода за електронско полагање
преку компјутер не постар од две години од денот на издавањето, (IELTS) –
најмалку 6 бода не постар од две години од денот на издавањето, (TOLES) –
базично познавање (Foundation level), (ILEC) – положен со успех најмалку Б2
(В2) и Кембриџ сертификат за прелиминарен англиски (Cambridge Cerficate of
Preliminary English) – (В1),“ од Законот за високото образование („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009,
99/2009,115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14 116/14).

Реферат У.бр.12/2014)

5. Член 372 став 2 од Законот за парнична постапа („Службен весник на Република
Македонија“ бр.12/2014)

Реферат У.бр.28/2014, У.бр.44/2014 и У.бр.78/2014

6. – Член 33 став 2 и член 67 точка 6 од Законот за заштита на населението од
заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/2004, 139/2008
и 99/2009),
– член 30-а став 5 алинеја 1 од Законот за заштита на децата („Службен весник
на Република Македонија“ бр.98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008,
107/2008, 83/2009, 156/2009, 51/2011 и 157/2011),
– член 46 став 2 од Законот за основното образование („Службен весник на
Република Македонија бр.103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011,
42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013 и 41/2014)

Реферат У.бр.30/2014

7. – Член 133 став 2, член 134 став 4 и член 135 став од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.185/2011)

Реферат У.бр.41/2014

8. – Решение на Основниот суд Скопје 2 во Скопје, ППНИ-33/12 од 24.04.2012
година;
– Решение на Основниот суд Скопје 2 во Скопје, ППНИ-33/12 од 25.04.2012 година,
и
– Решение – дополнително на Основниот суд Скопје 2 во Скопје, ППНИ-33/12 од
26.04.2012 година.

Реферат У.бр.169/2013

9. Табелата 1 и 2 од Тарифата за нагада и надоместок на другите трошоци за
работа на извршителите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2011)

Реферат У.бр.60/2014

10. Табелата 2 точките 16, 17 и 18 од Тарифата за нагада и надоместок на
другите трошоци за работа на извршителите („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 9/2011)

Реферат У.бр.86/2014

Leave a Reply