Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 14-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 30.04.2014 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 14-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 30.04.2014 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ
НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 22-б став 2 од Законот за денационализација („Службен весник на
Република Македонија“ бр.20/1998, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 72/2010, 171/2010
и 55/2013)

Реферат У.бр.168/2013

2. Член 4-а и член 21-в од Законот за регистрирање на готовински плаќања
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.31/2001, 42/2003, 40/2004,
70/2006, 126/2006, 88/2008, 133/2009, 171/2010, 185/2011, 6/2012, 79/2013 и
188/2013).

Реферат У.бр.10/2014

3. Правилник за овластувања и начин на работа на контролата на Фондот за
здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.105/2010,
33/2011 и 20/2012) донесен од Управниот одбор на Фондот во целина и посебно
поднасловот „Приговор на записникот/извештајот“ член 14 поднасловот:
„Доставување на конечниот извештај до Комисијата за договорни казни“ член 15 и
член 17 ставовите 9, 10 и 11 од Правилникот.

Реферат У.бр.159/2013

4. Правилник за кадровски менаџмент во Воената служба за безбедност и
разузнавање, донесен од министерот за одбрана (Дов.бр.01-632/1 од 03.10.2008
година), во целина и посебно член 19 и член 27 од Правилникот.

Реферат У.бр.27/2014

5. Одлука за привремено доделување за вршење на погребални услуги на ЈПКД
„Комуналц“ Гевгелија, број 07-1973/1 од 26.06.2010 година, донесена од советот
на општина Гевгелија.

Реферат У.бр.39/2014

Leave a Reply