Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 11-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 09.04.2014 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 11-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 09.04.2014 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ
НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Законот за определување на услов за ограничување за вршење на јавна
функција, пристап до документи и објавување на соработката со органите на
државната безбедност („Службен весник на Република Македонија“ бр.86/2012) во
целина и посебно член 1 алинеи 1 и 2, во делот: „до денот на започнувањето на
примената на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер“, член
3 став 1 точка 25, член 4, член 14, член 15 став 3, член 18 ставови 3 и 4 во
деловите: „до денот на започнувањето на примената на Законот за слободен
пристап до информации од јавен карактер“, член 27 став 3, член 28, член 29,
член 30, член 31 ставови 2, 3 и 4, член 33, член 36 став 2 и член 40.

Реферат У.бр.111/2012

2. Член 31 став 1, во делот: „по објавувањето“ и ставовите 10 и 11 од
Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/2011,
136/2011, 79/2013 и 164/2013)

Реферат У.бр.66/2013

3. Член 344 став 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на
Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010,
24/2011, 119/2013, 120/2013 и 41/2014)

Реферат У.бр.151/2013

4. Член 146 став 1 алинеја 1 и член 147 став 1, став 2 во делот:„во име
и за сметка на МРТ“ и став 5 од Законот за радиодифузна дејност („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 100/2005, 19/2007, 103/2008, 152/2008,
06/2010, 145/2010, 97/2011, 13/2012 и 72/2013).

Реферат У.бр.154/2013

5. Член 4 став 1 алинеја 1 од Тарифен систем за продажба на топлинска енергија
бр.01-1265/1 од 11 јули 2013 година, донесен од Регулаторната комисија за
енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/2013).

Реферат У.бр.110/2013

6. Член 12 став 1 точка 10 од Правилникот за спроведување на Законот за
акцизите (”Службен весник на Република Македонија” број 40/2001, 72/2001,
89/2001, 50/2002, 86/2002, 19/2003, 54/2003, 6/2004, 6/2005, 44/2006, 137/2006,
25/2008, 54/2008, 125/2008, 53/2009, 94/2009, 122/2009, 46/2010, 85/2010,
156/2010, 29/2012 и 106/2012)
.
Реферат У.бр.149/2013

Leave a Reply