Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 7-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 05.03.2014 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 7-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 05.03.2014 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ
НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. – член 22 став 3;
– член 45 ставови 7, 8, 9, 10 и 11;
– член 57 алинеја 2;
– член 83 став 1 алинеи 12 и 13;
– член 87-а став 1, 2, 5, 6, 7 и 8;
– член 99 став 3;
– член 100 ставови 3 и 4;
– член 110-а, и
– член 146-б
од Законот за високото образование (“Службен весник на Република Македонија”
бр.35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 512011 и 15/2013)

Реферат У.бр.53/2013

2. Член 213-в став 2 алинеја 2 и ставовите 3 и 4 од Законот за работните односи
„Службен весник на РМ“ бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009,
50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013 и
170/2013)
.
Реферат У.бр.62/2013

3. – член 2 став 1, во делот: “и политики“ и
– член 22 став 2
од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“
79/2009, 36/2011, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013 и 148/2013 –
пречистен текст).

Реферат У.бр.161/2013

4. Колективен договор на АД во државна сопственост за вршење на дејноста
давател на услуги на воздухопловната навигација М-НАВ А.Д. Скопје, под бр.
03-1793/1 од 10.12.2012 година, склучен помеѓу синдикалните организации при М-
НАВ А.Д. – Скопје Контрола на летање (ССКЛ) и Воздухопловен персонал (СВП) и
Управниот одбор на М-НАВ А.Д. Скопје, во целина, и посебно
– член 5 став 1,
– член 7,
– член 18
– член 43,
– член 46 став 5,
– член 59,
– член 64,
– член 67,
– член 73,
– член 116 ставови 1 и 4
– член 123 став 1
од Колективниот договор

Реферат У.бр.60/2013

5. – Одлука за изменување на Одлуката УП.1 Бр. 08-162/12, УП.1 бр.08-165/12 и
УП.1 бр.08-168/12 од 27.07.2012 година во врска соОдлуката за примена на цената
на вршење на дејноста снабдување со топлинска енергија на Друштвото за
снабдување со топлинска енергијас Снабдување со топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ-
Скопје, УП.1 бр.08-29/13 од 28.02.2013 година, донесена од Регулаторната
комисија за енергетика на Република Македонија, и
-Одлука за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови
за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за 2013
година на Снабдување со топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ-Скопје, Уп.1 бр.08-142/13
од 30 јули 2013 година донесена од Регулаторна комисија за енергетика на
Република Македонија.

Реферат У.бр.98/2013

Leave a Reply