Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 6-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 26.02.2014 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 6-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 26.02.2014 година

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ
НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 32, член 48-а став 5 во делот: „приговор“, член 55-а став 5 во
делот „приговор“, член 55-в, член 63-в ставови 9 и 15, член 63-е став 8 во
делот: „Против решението за престанок на работниот однос не е дозволена
жалба“, член 66-а, член 66-в, член 66-ѓ став 7, член 71 став 3 и член 80 став 3
во делот: „Дипломатот кој во текот на 12 месеци за кои се врши
оценувањето, бил отсутен од работа подолго од 6 месеци (боледување,
неплатено отсуство, годишен одмор споен со други основи за отсуство и слично),
како и..“ од Законот за
изменување и дополнување на Законот за надворешни работи
(„Сл.весник на РМ“ бр.26/2013)
.
Реферат У.бр.38/2013

2. Член 6 став 3 во делот: „бесправниот објект е изграден на
земјиште кое е сосопственост на барателот и друго физичко или правно лице,
барателот покрај доказите од ставот 2 на
овој член е должен да достави и договор за долготраен закуп на
земјиштето склучен“; „со сосопственикот на земјиштето или изјава заверена
на нотар со која“ и „сосопственикот на
земјиштето изјавува дека е согласен да се утврди правен статус на
бесправниот објект и истиот да се запише во јавните книги за запишување на
правата на недвижности на име на
барателот“ од Законот за постапување со бесправно изградени објекти
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2011, 54/2011, 155/2912 и
72/2013).

У.бр.127/2013,

3. Член 568 од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република
Македонија“ бр.150/2010)

У.бр.129/2013,

4. – Пресуда на Вишиот Управен суд на Република Македонија УЖ.бр.800/2013 од 4
јули 2013 година, и
– Пресуда на Управниот суд на Република Македонја У-5 бр.701/2012 од 7
февруари 2013 година

У.бр.138/2013,

Leave a Reply