Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 2-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 29.01.2014 година.

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 2-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 29.01.2014 година.

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ
НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 20 став 4 од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/2012 и 188/2013)

Реферат У.бр.191/2012

2. Буџетoт на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр.167/2012 и 152/2013)

Реферат У.бр.20/2013

3. Програма за дополнување на Програмата за изработување на урбанистички
планови на општина Богданци бр.07-1634/8, донесена од Советот на општина
Богданци на 17.09.2013 година („Службен гласник на општина Богданци„ бр.
14/2013)

Реферат У.бр.148/2013

Leave a Reply