Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 28-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 26.11.2013

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 28-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 26.11.2013

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ
НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за парничната
постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.116/2010) и член 70 став
1 од Законот за парничната постапка („Службен весник на Република Македонија“
бр.79/2005, 110/2008, 83/2009 и 116/2010).
(Реферат У.бр.90/2013)

2. Член 20 став 2 од Правилникот за просторните и техничко-технолошките услови
кои треба да ги исполнуваат посебно уредените простории за приредување на игри
на среќа и забавни игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/2013)
(Реферат У.бр.72/2013)

3. – Одлука за утврдување на исполнети услови за донесување на урбанистичка
планска документација за усогласување на намената на градежното земјиште на КП.
12032/2 КО Кавадарци, бр.07-3002/38 од 28 јуни 2013 година, донесена од Советот
на Општина Кавадарци („Службен гласник на Општина Кавадарци“ бр. 4 од 22 јули
2013 година);
– Одлука за утврдување на исполнети услови за донесување на
урбанистичка планска документација за усогласување на намената на градежното
земјиште на КП.3888/4 КО Ваташа, бр.07-3002/39 од 28 јуни 2013 година, донесена
од Советот на Општина Кавадарци („Службен гласник на Општина Кавадарци“ бр. 4
од 22 јули 2013 година).
– Одлука за утврдување на исполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација за усогласување на намената наградежното
земјиште на КП.16513/1 КО Кавадарци, број 07-3002/40 од 28 јуни 2013 година,
донесена од Советот на Општина Кавадарци („Службен гласник на Општина
Кавадарци“ бр. 4 од 22 јули 2013 година), и
– Одлука за утврдување на исполнети услови за донесување на
урбанистичка планска документација за усогласување на намената на градежното
земјиште на КП.5076 КО Кавадарци 1, број 07-3002/41 од 28 јуни 2013 година,
донесена од Советот на Општина Кавадарци („Службен гласник на Општина
Кавадарци“ бр. 4 од 22 јули 2013 година).
(Реферат У.бр.104/2013)

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

Предлог за одлучување по предметот
У.бр.111/2012

Leave a Reply