Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 27-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 13.11.2013

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 27-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 13.11.2013

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ
НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 70 став 6 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на
Република Македонија“ бр.25/2000, 34/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 53/2011, 26/2012 и 16/2013).
(Реферат У.бр.197/2010)

2. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште, за изградба на делницата од Европскиот коридор 10, Демир Капија-
Смоквица
како дел од Магистралниот пат М1 (Е-75) и за клучките Миравци и
Смоквица, донесена од Владата на Република Македонија на 20 март 2012 година бр.
41-1503/1
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.41/2012).
(Реферат У.бр.77/2013)

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права
(Реферат У.бр.109/2013)

Leave a Reply