Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 26-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 06.11.2013

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 26-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 06.11.2013

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 72 став 2, член 73 и член 74 ставови 1 и 2 од Законот за социјалната
заштита (“Службен весник на Република Македонија” број 79/2009,
36/2011, 51/2011, 166/2012 и 15/2013).
Реферат У.бр.24/2013

2. – Одлука за надомест на трошоците за патување и престој на вработените и
надворешните соработници на Правниот факултет-Кичево, бр.
02-83/2 од 04.06.2009 година;
– Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за надомест на
трошоците за патување и престој на вработените и надворешните
соработници на Правниот факултет-Кичево, бр. 02-114/2 од 16.06.2009
година и
– Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за надомест на
трошоците за патување и престој на вработените и
надворешните соработници на Правниот факултет-Кичево, бр. 02-421/2 од
12.11.2012 година
Реферат У.бр.78/2013

3. Член 36 од Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија за греење
(“Службен весник на Репуб­лика Македонија” бр.100/2012), донесени од
Операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија „Дистрибуција на
топлина“ ДООЕЛ-Скопје.
Реферат У.бр.95/2013

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права
Реферат У.бр.65/2013

2. Барање за заштита на слободи и права
Реферат У.бр.75/2013

Leave a Reply