Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 25-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 30.10.2013

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 25-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 30.10.2013

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 49 став 1 точки 1 и 2 од Законот за вршење на сметководствени работи
(„Службен весник на Република Македо­нија“ бр.95/2012).
Реферат У.бр.58/2013

2. Член 36, член 37 и член 38 од Мрежните правила за дистрибуција на топлинска
енергија за греење (“Службен весник на Република Македонија” бр.100/2012),
донесени од Операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија
„Дистрибуција на топлина„ ДООЕЛ-Скопје
Реферат У.бр.95/2013

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права
Реферат У.бр.130/2013

Leave a Reply