Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 12-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 27.03.2013

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 12-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 27.03.2013

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 174 став 3 во делот”или кога судот смета дека е нужно тоа да го
стори одговорното лице” и член 178 став 3 во делот ”или според посебни
околности” од Законот за облигационите односи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 18/2001, 4/2002, 5/2003, 84/2008 и 161/2009).
Реферат У.бр.41/2011

2. Законот за продажба на станови во државна сопственост кои потекнуваат
од станбениот фонд на поранешната ЈНА („Службен весник на РМ“ бр. 71/2003 и
41/2004).
Реферат У.бр.46/2012

3. Член 5 точка 17 во делот ”користење” од Законот за комуналните
дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012 )
Реферат У.бр.144/2012

Leave a Reply