Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 4-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 30.01.2013

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 4-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 30.01.2013

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. – член 50 став 2, во делот: „ако за тоа има согласност од училиштето
во кое се запишува“ од Законот за основното образование („Службен весник на
РМ“ бр.103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 51/2011 и 6/2012), и
– точка 2 од Заклучокот за усвојување на Информацијата за спроведување
на Одлуката за реонизација во основните училишта на општина Карпош за
учебната 2011/2012 бр.07-2849/18 од 27 април 2012 година, донесен од Советот на
општина Карпош („Службен гласник на општина Карпош“ бр.5/2012).
Реферат У.бр.158/2012

2. Член 179 од Законот за работните односи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010,
52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012 и 39/2012).
Реферат У.бр.182/2012

3. Колективен договор на акционерско друштво во државна сопственост за
вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација М-НАВ А.Д.-
Скопје, бр.02-394/2 од 01.03.2012 год., во целина и посебно: член 5, член 7,
член 14 став 1 точка 6, член 18, член 43, член 46 став 5, член 73, член 116
ставовите 1 и 4 и член 123 став 1.
Реферат У.бр.169/2012

4. Одлука за донесување детален урбанистички план за урбана единица 8.
урбан блок 8.3 Општина Охрид 2008-2013, бр. 07-2447/7 од 24.10.2008 година,
донесена од Советот на Општина Охрид („Службен гласник на Општина Охрид“ бр.
8/43).
Реферат У.бр.24/2009

Leave a Reply