Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 3-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 23.01.2013

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 3-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 23.01.2013

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 36 став 1 алинеја 1 и член 49 став 1 алинеја 1 од Законот за
надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2006 и
107/2008).
Реферат У.бр.173/2011

2. Член 12 точка 46 од Законот за територијалната организација на
единиците на локалната самоуправа во Република Македонија (“Службен весник
на Република Македонија“ бр.55/2004, 12/2005, 98/2008 и
106/2008-исправка)
Реферат У.бр.161/2012

3. Член 3, 4 и 6 став 1 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр.
131/2012).
Реферат У.бр.176/2012

Leave a Reply