Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 35-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 05.12.2012

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 35-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 05.12.2012

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 98 ставови 2, 5 и 8, член 101 став 1, член 125-а, член 126-а
ставови 2 и 5, член 127 ставови 1 и 5, член 136 став 1, член 137 став 2, член
277 став 1, член 480 став 1 и член 418 ставови 2 и 5 од Законот за
парничната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2005,
110/2008, 83/2009 и 116/2010).
Реферат У.бр.216/2011

2. Одлука за донесување на измени и дополнување на Детален урбанистички
план на град Кичево за населбата “Бала маало“, број 07-1016/4 донесена од
страна на Советот на општина Кичево на седницата одржана на 14.07.2000 година и
објавена во („Службен гласник на општина Кичево“ бр.4/2000).
Реферат У.бр.229/2011

3. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од населба
Тафталиџе 1 “Тафталиџе 1 Север-Југ, Општина Карпош-Скопје”, број 07-3743/1
од 08.06.2012 година, донесен од страна на Советот на Општина Карпош, објавен
во Службен гласник на Општина Карпош, број 7/2012 од 11.06.2012 година.
Реферат У.бр.101/2012

4. Одлука за донесување на изменување и дополнување на Детален
урбанистички план за дел од локалитетот „Буњаковец – 1“ – УМ-1, УМ-2, УМ-3,
УМ-4, УМ-5, УМ-6, УМ-8, УМ-9, УМ-10, УМ-11, УМ-12, УМ-13, УМ-14, УМ-15,
УМ-18, УМ-19, УМ-20, УМ-21, УМ-22 и УМ-23, бр.07-3625/14 донесена од Советот
на општина Центар на 10 мај 2012 година („Службен гласник на општина Центар“ бр.
5/2012).
Реферат У.бр.108/2012

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.146/2012

Leave a Reply