Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 31-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 07.11.2012

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 31-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 07.11.2012

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 202 ставови 3 и 4 во делот ”односно Трезорот на Фондот за
здравствено осигурување” од Законот за извршување („Службен весник на
Република Македонија“ бр.35/2005, 50/2006, 8/2008, 83/2009, 50/2010,
83/2010, 88/2010 и 171/2010).
Реферат У.бр.143/2011

2. Член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009
Реферат У.бр.84/2012

3. Член 248 став 1 aлинеи 1 и 2 од Законот за безбедност на сообра­ќајот
на патиштата („Службен весник на РМ“ бр.54/2008, 6/2008, 98/2008, 64/2009,
161/2009, 36/2011, 51/2011 и 114/2012).
Реферат У.бр.137/2012

4. – Одлука за утврдување на Ценовникот на услугите на ЈП „Градски
паркинг“ – Скопје, бр.02-1181/8, донесена од Управниот одбор на ЈП „Градски
паркинг“ – Скопје на 17 декември 2009 година;
– Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на Ценовникот
на услугите на ЈП „Градски паркинг“ – Скопје, бр.07-5109/1, донесена од
Советот на град Скопје на 29 и 30 декември 2009 година.
Реферат У.бр.54/2011

Leave a Reply