Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 30-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 31.10.2012

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 30-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 31.10.2012

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 1 од Законот за амнестија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.18/2002) и Автентичното толкување на членот 1 од Законот за
амнестија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/2011)
Реферат У.бр.158/2011

2. Член 145 став 1 во делот: „ако претходно побарал користење на годишен
одмор, а не му било овозможено користење на годишен одмор, а работниот однос му
престанал не по негова вина и волја“ од Законот за работните односи (”Службен
весник на Република Македонија” број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009,
130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011 и 11/2012).
Реферат У.бр.40/2012

3. Член 15 точка 1 во делот: „ако здравственото осигурување траело
најмалку шест месеци непрекинато пред настапување на случајот“ и член 17 став 3
од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија
бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006,
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011
и 26/2012).
Реферат У.бр.103/2012

4. Член 26 од Општиот Колективен договор за приватниот сектор од областа
на стопанството на Република Македонија („Службен вес­ник на Република
Македонија“ бр. 88/2009, 60/2010 и 94/2010).
Реферат У.бр.31/2011

5. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УЕ-2 дел од Блок
8 Струга, број 07-1202/20 од 24.04.2012 година, донесена од Советот на Општина
Струга, објавена во Службен гласник на Општина Струга број 4 од 03.05.2012
година.
Реферат У.бр.110/2012

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.114/2012

Leave a Reply