Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 28-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 17.10.2012

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 28-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 17.10.2012

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 236, став 2, став 3 во делот “Штрајкот не смее да започне пред
завршување на постапката за помирување, согласно со овој закон.” и ставот 5 и
член 266 став 1, точки 4, 5 и 6 од Законот работните односи („Службен весник на
Република Македонија“ бр. (62/2005, 106/2008, 161/ 2008, 114/2009, 30/2009,
149/2009, 16/2010, 50/10, 52/10, 124/2010, 158/2010 и 47/2011).
Реферат У.бр.210/2011

2. Член 13 став 1 од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во
државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009,
18/2011 и 51/2011).
Реферат У.бр.234/2011

3. – Член 163 ставови 1, 2, 3 и 4 и член 164 ставови 2, 4 и 5 од Законот за
парничната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.
79/2005, 110/2008, 83/2009, 116/2010) и
– Член 13 ставови 1, 2 и 3 од Законот за судските такси („Службен
весник на Република Македонија“ бр.114/2009 и 148/2011).
Реферат У.бр.14/2012

4. Член 9-в став 2 алинеја 1 и член 42 став 3 алинеја 1 од Законот за спортот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/2011
и 51/2011).
Реферат У.бр.75/2012

5. – Член 211 од Законот за извршување „Службен весник на Република
Македонија“ бр. 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/2010, 83/10,
88/2010, 171/2010 и 148/2011),
– Решение ППНИ-69/11 од 14.12 2011 година и Решение ППНИ-20/ 12 од
11.05.2012 година, донесени од претседателот на Основниот суд Струга и Решение
ГЖ бр.2/12 од 04.01.2012 година на Апелациониот суд Битола
Реферат У.бр.113/2012

6. Одлука за измени и дополнувања на Правилникот за организација и работа на
Солидарниот фонд, донесен од Собранието на Здружението на пензионери „Гази
Баба“ – Скопје на 30 септември 2003 год.
Реферат У.бр.78/2012

7. Одлука за пренесување на правото на сопственост на недвижна ствар од општина
Велес на општина Чашка,донесена од Совет на општина Велес на 11 јули 2012
година, а заведена на 12 јули под бр.07-3938/6 („Службен гласник на општина
Велес“ бр.9/2012).
Реферат У.бр.124/2012

Leave a Reply