Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 3-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 01.02.2012

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 3-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 01.02.2012

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. – Член 18 став 2 алинеја 4 во делот „исклучување и“ од Законот за
здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/2010 и
135/2011).
(Реферат У.бр.37/2011)

2. – Член 2 став 3 во делот: “и трошоците изречени во парничните,
прекршочните, кривичните и управните постапки во корист на Република
Македонија” и став 4 од Законот за даночна постапка (“Службен весник на
Република Македонија” број 13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009, 133/2009,
145/2010, 171/2010 и 53/2011).
(Реферат У.бр.39/2011)

3. – Член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на
додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.102/2010), односно член 60-а од Законот, како целина.
(Реферат У.бр.174/2011)

4. – Член 62 став 2 во делот: „ до 21 ден изнесува до 70% од Колективен
договор за работниците во Јавното претпријатие за стопанисување со
шуми „Македонски шуми„ П.О. Скопје, бр.02-468/1 од 06.02.2006 година.
(Реферат У.бр186/2011.)

5. – Член 27 од Измени и дополнување на Колективен договор на ЈП „Македонски
шуми“ ПО – Скопје, бр.02-1126/4 од 13 јули 2009 година.
(Реферат У.бр.188/2011)

Leave a Reply