Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 2-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 25.01.2012

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 2-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 25.01.2012

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. – Член 169 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија
(“Службен весник на Република Македонија” број 36/2010, 23/11, 47/11 и 148/11)
(Реферат У.бр.29/2011)

2. – Закон за определување дополнителен услов за вршење на јавна
функција („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/08, 64/2009 и
24/2011), во целина и посебно член 1 во целина и посебно во деловите: „како и
лицето кое било носител на јавна функција, а кое не е починато“ и „ како и
лицето кое било носител на јавна функција“, член 2 став 1 во целина и посебно
во деловите: „како и лицето кое било носител на јавна функција, а кое не е
починато“ и „од периодот на“, член 5 точка 29, член 6 став 3, член 7 во целина
и во делот: „и лицата кои биле носители на јавни функции, а кои не се
починати“, член 10-а, член 10-б, член 12 став 3, член 30 ставовите 1 и 2, член
32, член 35-а алинеја 3 и член 42 во делот: „а ќе се применува десет години
од денот на изборот на составот на Комисијата за верификација на фактите“.
– член 25 од Законот за изменување и дополнување на Законот за определување
дополнителен услов за вршење на јавна функција („Службен весник на Република
Македонија” бр. 24/2011)
(Реферат У.бр.52/2011 и У.бр.76/2011)

3. – член 8,член 52 став 1 алинеја 16, член 54 став 1 алинеја 9, член
69 став 6, член 70 ставовите 1, 5 и 6, член 72 ставовите 2 и 3, член 77, член
87-а, член 96 ставовите 6 до 19, член 99 ставовите 2, 3, 11, 12, 14 и 15, член
103 став 5, член 113 ставовите 2 до 14 и ставовите 17 и 18, член 125
ставовите 2 до 7, член 133 став 11, член 134 ставовите 1 и 2, член 136
ставовите 1 и 2, член 140 став 2, член 146-а став 2, и член 161-б став 1
алинеите 14 и 16 од Законот за високото образование („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009,
115/2010 и 17/2011),
– членовите 14, 15, 16 и 17 од Уредбата за нормативи и стандарди за основање на
високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 103/2010 и 168/2010),
– Правилник за условите кои треба да ги исполнува истакнатиот стручњак од
практиката од соодветната област за изведување на клиничка настава („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 120/2010),
– Правилник за начинот и условите за организирање на практична настава за
студентите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/2010).
(Реферат У.бр.98/2011)

4. – Член 10-а став 5, во делот: „врз основа на поднесена изјава за
остварени приходи на пропишан образец“ и став 6, во делот: „ги пропишува
министерот за финансии“ и член 10-б став 1, во делот: „врз основа на поднесена
Изјава за остварени приходи на пропишан образец“ и став 2, во делот: „ги
пропишува министерот за финансии“ од Законот за придонеси од задолжително
социјално осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.142/2008,
64/2009, 156/2009, 166/2010 и 53/2011).
(Реферат У.бр.157/2011)

5. – Член 235-б став 1 точки 4 и 6 и став 7 од Законот за супервизија на
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007,
88/2008, 67/2010 и 44/2011).
(Реферат У.бр.202/2011)

Leave a Reply