Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 31-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 09.11.2011

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 31-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 09.11.2011

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 39 став 2 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на
трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на
Република Македонија“ бр.84/2005, 13/2007, 150/2007, 140/2008, 17/2011 и
53/2011).
(Реферат У.бр.179/2010)

2. -Член 18 став 3 во делот „и коморска маркичка утврдена со акт на
Адвокатската комора на Република Македонија и издадена од Адвокатската комора
на Република Македонија“ и став 4 во делот „и коморска“ од Законот за
адвокатура („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2002, 60/2006,
29/2007, 106/2008 и 135/2011),
-Правилник за коморска маркичка, донесен од Управниот одбор на
Адвокатската комора на Република Македонија на 13 ноември 2010 година,
-Правилник за измена и дополнување на Правилникот за дисциплинска
одговорност, донесен од Управниот одбор на Адвокатската комора на Република
Македонија на 18 септември 2010 година, и
-Одлука за висината на коморска маркичка, донесена од Управниот одбор
на Адвокатската комора на Република Македонија на 18 септември 2010 година.
(Реферат У.бр.2/2011)

3. Член 55 став 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен
весник на Република Македонија“ бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 1/2002,
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,
50/2010, 156/2010 и 53/2011).
(Реферат У.бр.165/2011)

4. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за индустриска
зона „Запад“ Блок В, општина Кичево, број 07-1474/7 од 17 август 2005 година
(„Службен гласник на општина Кичево“ број IV-1/2005 од 12 септември 2005
година).
(Реферат У.бр.58/2011)

5. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Адвокатската комора на
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.75/2011),
донесена од Собранието на Адвокатската комора на Република Македонија.
(Реферат У.бр.127/2011)

Leave a Reply