Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 30-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 02.11.2011

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 30-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 02.11.2011

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 52 ставови 1 и 2 од Законот за здравствено осигурување („Службен
весник на Република Македонија“ бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/ 2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009,
67/2009, 50/2010 и 53/2011)
(Реферат У.бр.142/2010)

2. – Член 23 став 2 точките 6 и 7 од Законот за адвокатура („Службен
весник на Република Македонија“ бр.59/2002, 60/2006, 29/2007, 106/2008 и
135/2011),
– Правилник за коморска маркичка, донесен од Управниот одбор на Адвокатската
комора на Република Македонија на 13 ноември 2010 година и
– Правилник за измена и дополнување на Правилникот за дисциплинска одговорност,
донесен од Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија на 18
септември 2010 година.
(Реферат У.бр.228/2010)

3. Член 84 став 4 од Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија“ бр.16/2011)
(Реферат У.бр.48/2011)

4. Член 193-б ставови 1 и 2 од Законот за пензиско и инвалидско
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/1994,
14/1995, 71/1996, 32/1997, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/
2003,50/2004,4/2005,84/2005,101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008,
156/2009
(Реферат У.бр.75/2011)

5. Член 35 став 1 точка 6, член 36 и член 36-а од Законот за судовите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006 и 35/2008).
(Реферат У.бр.135/2011)

6. Член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
прекршоците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/ 2011)
(Реферат У.бр.137/2011)

7. Член 134 став 2, во делот: „или кога не е дозволена жалба“ од Законот
за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.150/2010).
(Реферат У.бр.139/2011)

8. Правилник за надоместоците на судиите поротници („Службен весник на
Република Македонија“ бр.105/2010).
(Реферат У.бр.66/2011)

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.164/2011,

Leave a Reply