Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 28-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 12.10.2011

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 28-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 12.10.2011

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 128 став 4 во делот “со кое решението на нотарот во целост или
делумно е укинато” од Законот за вонпарнична постапка („Службен весник на
Република Македонија“ бр.9/2008).
(Реферат У.бр.211/2010)

2. Член 13 точка 3 од Законот за организација и работа на органите на
државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002,
82/2008 и 167/2010).
(Реферат У.бр.113/2011)

3. Член 235-б став 8 и член 235-в став 14 од Законот за супервизија на
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/ 2002, 79/2007,
88/2008, 67/2010 и 44/2011).
(Реферат У.бр.121/2011)

Leave a Reply