Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 27-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 05.10.2011

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 27-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 05.10.2011

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување („Службен
весник на Република Македонија“ бр.83/2009) во целина и посебно член 5, во
делот во кој се определува додавање на членовите 16-г и 16-ѓ, и член 13
ставовите 3 и 4 од Законот.
(Реферат У.бр.117/2010)

2. Член 55 став 2 во делот„за учество“, од Законот за правата на воените
инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на
паднатите борци („Службен весник на Република Македонија“ број 13/1996).
(Реферат У.бр.10/2011)

3. Член 392 став 1 точка 3 од Законот за кривичната постапка („Службен
весник на Република Македонија“ бр.15/1997, 44/2002, 74/2004, 83/2008 и
67/2009).
(Реферат У.бр.51/2011)

4. Член 293-а став 1 во делот: „писарницата на“ и став 8 во деловите:
„писарницата на“ и “Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во
писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат“ од Законот за опшата
управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2005,110/2008
и 51/2011).
(Реферат У.бр.140/2011)

5. Член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/2011).
(Реферат У.бр.154/2011)

6. – Член 25 став 5 од Уредбата за условите и начинот на користење на
услуги што ги врши Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 8/1998, 22/2000,
75/2002, 86/2002, 9/2003, 24/2004 и 12/2007) и
– Одлуката за определување право на користење службено моторно возило и возач
на лично располагање (“Службен весник на Република Македонија” број 88/2007),
во целина.
(Реферат У.бр.190/2010)

7. – Одлука за утврдување на Ценовникот на услугите на ЈП Градски
паркинг – Скопје, бр. 02-1181/8 од 17.12.2009 година, донесена од ЈП Градски
паркинг – Скопје.
– Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на Ценовникот на
услугите на ЈП „Градски паркинг“ – Скопје, бр.07-5108/1 од 30 декември 2009
година, донесена од Советот на град Скопје („Службен гласник на Град Скопје“
бр.14/2009).
(Реферат У.бр.110/2011)

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.116/2011,

Leave a Reply