Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 23-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 13.07.2011

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 23-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 13.07.2011

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 38 ставовите 5-10, член 194 став 6 и член 370 од Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република
Македонија“ бр.54/2007, 86/2008, 98/2008, 64/2009, 161/ 2009, 36/2011 и
51/2011).
(Реферат У.бр.68/2010)

2. Член 21 став 1 точка 8 од Законот за гробишта и погребални услуги
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.86/2008, 156/2010 и 53/2011).
(Реферат У.бр.93/2010)

3. Член 25 и член 26 од Законот за катастар на недвижности („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 40/2008, 158/2010 и 51/2011).
(Реферат У.бр.86/2011)

Leave a Reply