Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 22-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 06.07.2011

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 22-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 06.07.2011

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 3 став 1 во делот “и 9) други приходи” и став 2 во делот “или во
некој друг вид и член 55-а ставови 1 и 2 и став 3 во делот ” и учество во
капиталот без надоместок “ на Законот за персоналниот данок на доход („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 120/2005).
(Реферат У.бр.76/2010)

2. Член 15-а од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на
Република Македонија“ бр.135/2005 и 18/2011).
(Реферат У.бр.46/2011)

3. Член 200-к став 5 точка 5 од Законот за здравствена заштита („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004,
84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/ 2009 и 88/2010).
(Реферат У.бр.64/2011)

4. – Член 31 од Законот за просторното и урбанистичкото планирање
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2005, 137/2007, 151/2007,
91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011).
– Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичкото планирање (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 142/2010), донесен од министерот за
транспорт и врски.
(Реферат У.бр.72/2011)

5. Член 3 точки 1 и 2 во деловите: „здравство“, член 23 во делот: „и
општ акт на органот на управување“ и член 24 став 3 од Законот за јавните
службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/2010 и 36/2011).
(Реферат У.бр.77/2011)

6. Член 25 и член 26 од Законот за катастар на недвижности („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 40/2008, 158/2010 и 51/2011)
(Реферат У.бр.86/2011)

7. Член 150-а став 2 од Законот за супервизија на осигурувањето
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/10
и 44/2011)
(Реферат У.бр.100/2011)

8. Член 263 став 2 во делот: „Против одлуките што ги донесува
претседателот на совет во текот на подготвувањето на главната расправа, а кои
се однесуваат на управувањето со постапката, не е дозволена посебна жалба“ од
Законот за парничната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.
79/2009, 110/2008, 83/2009 и 116/2010).
(Реферат У.бр.111/2011)

9. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за донесување на
Деталниот урбанистички план на централно градско подрачје на Скопје бр.08-262
од 10 јуни 1997 година, донесена од Советот на општина Центар („Службен гласник
на општина Центар“ бр.8/1997),
(Реферат У.бр.42/2011)

Leave a Reply