Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 20-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 22.06.2011

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 20-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 22.06.2011

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 86 став 1 од Изборниот законик („Службен весник на Република
Македонија“ бр.40/2006 и 136/2008)
(Реферат У.бр.247/2009)

2. Член 95 ставови 1, 2 и 3 од Законот за опшата управна постапка
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.38/2005 и 110/ 2008).
(Реферат У.бр.69/2010)

3. – Член 45-а ставови 1 и 2 во деловите: „и екстерно“, како и ставо­ви­
те 4 до 13 од Законот за средното образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997,
82/1999,29/2002,40/2003,42/2003,67/2004,55/2005,113/2005,35/2006, 30/2007,
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010 и 18/2011) и
– Член 71 став 1 во делот: „и екстерно“, како и ставовите 3 до 11 од Законот за
основното образование („Службен весник на Република Македонија„ бр. 103/2008,
33/2010, 116/2010, 156/2010 и 18/2011)
(Реферат У.бр.222/2010)

4. – Член 210 од Законот за пензиското и инвалидско осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.80/1993, 3/1994-исправка, 15/1995,
71/1996, 32/1997, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005,
101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008м 161/2008, 81/2009, 154/2009, 83/2010,
156/2010, 24/2001 и 51/2011).
(Реферат У.бр.70/2011)

5. – Член 60 став 2 точка в) од Законот за извршување (“Службен весник
на Република Македонија”, број 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009,
50/2010, 83/2010, 88/2010 и 171/2010).

(Реферат У.бр.115/2011)

6. – Член 4 став 3, член 5 став, член 8 став 2, член 12, член 13, член
24 став 1 и став 2, член 25 ставовите 2, 3 и 4, член 27 и член 29 од Одлуката
за јавни паркиралишта од значење за Општина Центар – Скопје, бр. 07-4202/12 од
20.12.2010 година донесена од страна на Советот на Општина Центар („Службен
гласник на Општина Центар бр. 19/10).
(Реферат У.бр.30/2011)

7. Уверение за извршени промени во катастарскиот операт на земјиштето за
КО Злокуќани, за КП.бр.229, донесено од Државниот завод за геодетски работи –
Сектор за премер и катастар – Скопје, под УП.бр.1118/5871 од 28 ноември 2007
година.
(Реферат У.бр.117/2011)

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.18/2011,

Leave a Reply