Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 19-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 08.06.2011

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 19-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 08.06.2011

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 15-а од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на
Република Македонија“ бр.135/2007 и 18/2011).
(Реферат У.бр.44/2011)

2. Членовите 31 став 2 и 77-а став 6 од Законот за извршување („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008,
83/2009, 50/2010, 83/2010, 88/2010 и 171/2010).
(Реферат У.бр.62/2011)

3. Член 18 став 1 алинеја 1 од Изборниот законик („Службен весник на
Република Македонија“ бр.40/2006,136/2008,148/2008,155/2008, 163/2008, 44/2011
и 51/2011).
(Реферат У.бр.93/2011)

4. Член 2-а, член 2-б и член 3 од Упатството за распределба на
средствата од Буџетот на Република Македонија за годишно финансирање на
политичките партии („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2005,
73/2007 и 52/2010) донесено од министерот за финансии на Република Македонија.
(Реферат У.бр.16/2011)

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.25/2011,

2. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.63/2011,

3. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.81/2011,

4. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.91/2011,

5. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.94/2011,

Leave a Reply