Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 12-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 06.04.2011

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 12-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 06.04.2011

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 211 точка в) од Законот за хартии од вредност („Службен весник
на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010).
(Реферат У.бр.28/2011)

2. Правилник за утврдување на плата, додатоци на плата и надоместоци на
определени трошоци на лица на служба во странство и упатени во мировни и
хуманитарни операции надвор од Република Македонија, број 01-5589/1 од 29
октомври 2007 година, донесен од министерот за одбрана.
(Реферат У.бр.7/2011)

3. Правилник за избор, упатување и враќање на лица од Министерството за
одбрана и Армијата на Република Македонија на служба во странство бр.01-2909/1
од 14 април 2008 година, донесен од министерот за одбрана.
(Реферат У.бр.9/2011)

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.47/2010,

Leave a Reply