Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 11-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 30.03.2011

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 11-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 30.03.2011

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 105 и 106 од Законот за здруженија и фондации (“Службен весник
на Република Македонија” број 52/2010)
(Реферат У.бр.81/2010)

2. Член 43 став 1 од Законот за заштита на населението од заразни
болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/2004 и 139/2008)
(Реферат У.бр.94/2010)

3. Членовите 6 и 14 од Законот за изменување и дополнување на Законот
за судска служба („Службен весник на Република Македонија“ бр.150/2010).
(Реферат У.бр.220/2010)

4. Член 2 алинеја 1 од Законот за материјално обезбедување на
невработените лица поради приватизација на претпријатијата со доминантна
сопственост на државата во периодот од 2000 до 2004 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр.87/2008).
(Реферат У.бр.226/2010)

5. Член 12-б под В) Стручен кадар, алинеи 1 и 2 од Правилникот за
изменување и дополнување на Правилникот за поблиските просторни услови,
опремата и кадрите за основање и работење на здравствените организации
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.30/2005) донесен од министерот за
здравство.
(Реферат У.бр.206/2010)

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.230/2010,

Leave a Reply