Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 9-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 16.03.2011

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 9-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 16.03.2011

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 4 став 1 и член 8 ставови 3, 4, 5 и 6 од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.55/07, 86/08 и 139/09)
(Реферат У.бр.27/2010)

2. Член 2 став 1 во делот: “сметано од 1 јануари 2000 година” од Законот
за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република
Македонија и на членовите на нивните семејс­тва (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 2/2002, 17/ 2003, 30/2004 и 66/2007).
(Реферат У.бр.105/2010)

3. Член 100-а став 5 алинеи 3 и 6 и член 104 став 2, од Законот за
семејство („Службен весник на Република Македонија“ бр.80/1992, 6/1996,
38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010 и 156/2010).
(Реферат У.бр.189/2010)

4. Член 12 став 1 точка 3-а од Законот за извршување („Службен весник на
Република Македонија“ бр.35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/2010,
83/2010, 88/2010 и 171/2010).
(Реферат У.бр.229/2010)

5. Член 11 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Зако­нот за
Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.150/2010).
(Реферат У.бр.14/2011)

6. Член 143 став 1 точка 7 од Колективниот договор на Министерството за
внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 8/1998,
12/2000, 2/2003, 3/2004, 16/2006 и 21/2009).
(Реферат У.бр.171/2010)

7. Одлука за давање согласност на договори за поставување на урбана
опрема на територијата на општина Аеродром, бр.07-152/6 од 26 април 2010 година
(„Службен гласник на општина Аеродром“ бр.10/2010), донесена од Советот на
општина Аеродром.
(Реферат У.бр.192/2010)

8. Решение за именување членови на Државната пописна комисија бр.
22-7150/1 од 14 декември 2010 година („Службен весник на Република Македонија“
бр.167/2010) донесено од Владата на Република Македонија.
(Реферат У.бр.5/2011)

Leave a Reply