Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 8-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 09.03.2011

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 8-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 09.03.2011

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Закон за празниците на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија„ бр.21/98и18/07).
(Реферат У.бр.12/2010)

2. Закон за мировните совети („Службен весник на Социјалистичка
Република Македонија“ бр. 39/1977)
(Реферат У.бр.39/2010)

3. Член 12 став 3 во делот: „и Македонскиот младински прес и два члена
од Советот на Младински НВО“ од Законот за основање на Национална агенција за
европски образовни програми и мобилност („Службен весник на Република
Македонија“ бр.113/2007).
(Реферат У.бр.40/2010)

4. Член 53 во делот „во висина определена со актите на Академијата и
прописите за извршување на Буџетот на Република Македонија од Законот за
Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република
Македонија“ бр.88/2010).
(Реферат У.бр.183/2010)

5. Член 100-а став 5 алинеи 3 и 6 и член 104 став 2, од Законот за
семејство („Службен весник на Република Македонија“ бр.80/1992, 6/1996,
38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010 и 156/2010).
(Реферат У.бр.189/2010)

6. Член 44 од Законот за превоз на опасни материи во патниот и
железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр.92/2007,
161/2009 и 17/2011).
(Реферат У.бр.3/2011)

7. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за локалитет
Мичурин-Урбана единица А, бр.07-188/2 од 6 август 2008 година, („Службен
гласник на општина Аеродром“ бр.12/2008), донесена од Советот на општина
Аеродром.
(Реферат У.бр.170/2010)

Leave a Reply