Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 37-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 01.12.2010

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 37-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 01.12.2010

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. -член 44 став 1, став 3 во делот “и” и став 5 во деловите: “овите
(1), (2) и” од Законот за даночната постапка (“Службен весник на Република
Македонија 13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009, 133/2009 и 161/2009).
(Реферат У.бр.30/2010)

2. -член 5 алинеи 5 и 6,
-член 17-а ставови 4 и 5,
-член 50,
-член 50-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник
на Република Македонија” број 51/2005, 137/2007 и 91/2009).
(Реферат У.бр.66/2010)

3. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од Урбана
заедница 6, Урбан блок 6.2.,Опфат 1, Општина Охрид 2009-2014, донесена под бр.
07-2508/9 од 30 септември 2009 година од Советот на општина Охрид („Службен
гласник на општина Охрид“ бр.10/2009 од 2 октомври 2009 год).
(Реферат У.бр.271/2009)

4. Одлука за спојување на јавните здравствени установи Универзитетска
клиника за трауматологија – Скопје, Универзитетска клиника за ортопедски
болести – Скопје, Универзитетска клиника за анестезија, реанимација и
интензивно лекување – Скопје и Ургентен центар – Скопје во Јавна здравствена
установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести,
анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар – Скопје, број
51- 4511/1 од 31 јули 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.
105/2010), донесена од Владата на Република Македонија.
(Реферат У.бр.155/2010)

5. – Одлука за утврдување потреба од изработување на Локлана
Урбанистичка Планска документација за изградба на џамија со намена Б 5 на КП
бр. 2297 мв. Средно поле КО Лажец Општина Битола, донесена од Советот на
Општина Битола, бр. 07-1724/09 од 31.08.2010 година („Службен гласник на
Општина Битола“ бр.10 од 03.09.2010 година)
(Реферат У.бр.182/2010)

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.107/2010,

Leave a Reply