Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 36-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 24.11.2010

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 36-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 24.11.2010

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Членовите 138 и 140 од Законот за градење („Службен весник на
Република Македонија“ бр.130/2009).
(Дополнителен реферат со нацрт-решение У.бр.262/2009)

2. – Член 28 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“
бр. 24/2000),
– Член 65 став 1, член 145-а и член 181 од Законот за пензиското и инвалидското
осигурување („Службен весник на Република Маке­донија” брoj 80/93, 3/94, 14/95,
71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/ 2001,85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005,
101/2005, 70/2006,153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009 и 156/2009 и 83/2010)
(Реферат У.бр.91/2010)

3. Член 1 став 1, член 2, член 3 и член 5 точка 8 од Законот за
спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република
Македонија“ бр.50/2010).
(Реферат У.бр.110/2010)

4. – Член 5 ставови 3 и 4 од Законот за даноците на имот („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 61/2004, 92/2007 и 102/ 2008).
– Методологија за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот („Службен
весник на Република Македонија“ бр.50/2005), донесена од Владата на Република
Македонија.
(Реферат У.бр.194/2010)

5. Член 5 став 1, во делот: „ако тоа не е во спротивност со закон и овој
колективен договор“ од Општиот колективен договор за јавниот сектор на
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/2008 и
85/2009).
(Реферат У.бр.164/2010)

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.107/2010,

Leave a Reply