Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 21-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 09.06.2010

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 21-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 09.06.2010

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 36 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на
Република Македонија“ бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010)
(Реферат У.бр.140/2009)

2. Член 24 став 1 и член 32 став 1 во делот: „под услови и начин
утврдени од страна на Министерството за образование и наука“ од Законот за
посебните права на учесниците во мировните операции и операциите за колективна
одбрана надвор од територијата на Република Македонија и на членовите на
нивните семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2009).
(Реферат У.бр.167/2009)

3. – Член 50 став 4, член 51 став 4, член 53 став 2, член 54 став 2 и
член 55 став 7 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република“
79/2009;
– Член 3 од Правилникот за начинот на остварување и користење на правото на
социјална парична помош, донесен од Министерот за труд и социјална политика
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.146/2009).
(Реферат У.бр.8/2010)

4. Член 13 ставови 2 и 3 од Законот за приватизација и закуп на градежно
земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.
4/2005, 13/2007, 165/2008 и 146/2009).
(Реферат У.бр.13/2010)

5. Член 19 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр.146/2009).
(Реферат У.бр.42/2010)

6. Правилник за висина на надоместокот за добивање лиценци („Службен весник на
Република Македонија“ бр.143/2009).
(Реферат У.бр.274/2009)

Leave a Reply