Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 18-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 19.05.2010

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 18-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 19.05.2010

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 186 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување (“Службен
весник на Република Македонија” број 80/1993, 3/1994, 14/1995, 71/1996,
32/1997, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/ 2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005,
101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/ 2008, 161/2008, 81/2009 и 156/2009).
(Реферат У.бр.200/2009)

2. а) член 7 став 2 точка 4 во делот: „или ако не ги намирил своите
обврски за даноци и придонеси“ и член 13 став 6 во делот: „ако ниту
работодавачот ниту странецот не ги прекршиле одредбите на овој закон во тој
период“ од Законот за вработување и работа на странци („Службен весник на
Република Македонија“ бр.70/2007 и 5/2009) и
б) член 11 алинеја 2, член 12 став 2 алинеја 4, член 16 став 4 алинеја 2, член
19 став 1 точка ѓ), член 21 став 1 точка 1 алинеја 6 и член 22 алинеја 7 од
Правилникот за постапките за издавање на работни дозволи и формата и содржината
на посебните видови на работни дозволи („Службен весник на Република
Македонија“ бр.108/2007 и 32/2008) донесен од министерот за труд и социјална
политика на Република Македонија.
(Дополнителен реферат У.бр.230/2009)

3. Член 15 став 1, во делот: „и професионален интегритет“; член 16-б
став 3; член 18 став 1 алинеја 6 и член 18 став 1, во делот: „ниту лице кое е
осудено со правосилна судска пресуда за кривично дело на бузусловна казна
затвор во траење од најмалку шест месеци од Законот за определување
дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на Република
Македонија“ бр.14/2008 и 64/2009).
(Реферат У.бр.241/2009)

4. Член 139 од Законот за домување („Службен весник на Република
Македонија“ бр.99/2009 и 57/2010)
(Реферат У.бр.246/2009)

5. Член 52 став 10, во делот: „жалба“, член 53 став 2 алинеја 4 и став
8, во делот: „што ја определува министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за работата од областа на трудот која треба да биде разумна и
соодветна на значењето, обемот на работата на членовите и сложеноста на
прекршоците“, член 55 став 11, во делот: „и трошковник“ и став 13 од Законот за
безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“ бр.
92/2007).
(Реферат У.бр.255/2009)

6. Член 80 став 2 од од Законот за пензиското и инвалидското осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/1993, 3/1994, 11/1995,
71/1996, 32/1997, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/ 2003, 50/2004, 4/2005,
84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/ 2007, 152/ 2008, 161/2008, 81/2009 и
156/2009.)
(Реферат У.бр.269/2009)

7. Член 35 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 80/1993, 3/1994, 14/1995, 71/1996, 32/1997,
24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/ 2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005,
70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/ 2008, 81/2009 и 156/2009)
(Реферат У.бр.275/2009)

8. 1) Член 24-а став 10 од Законот за превоз во патниот сообраќај
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.68/2004, 127/2006 и 114/2009).
2) Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот,
постапката и поблиските критериуми за одобрување на возни редови за нови линии
и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на
патници и за формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред
(„Служ­бен весник на Република Македонија“ бр.3/2009), донесен од мини­стерот
за транспорт и врски.
(Реферат У.бр.285/2009)

9. Член 154 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/1993, 3/1994, 11/1995,
71/1996, 32/1997, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/ 2004, 4/2005,
84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/ 2008, 81/2009 и 156/2009.)
(Реферат У.бр.1/2010)

10. Одлука за донесување на Генерален урбанистички план на Охрид
2002-2012, донесен од Советот на општина Охрид на 30 јуни 2006 година бр.
07-1438/2
(Реферат У.бр.38/2010)

11. Одлуката за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план
за централно градско подрачје на Град Скопје „Мал Ринг“ Блок 1, Блок 4, Блок 5,
Блок 6 и Блок 7, Општина Центар – Скопје број 07-200/2 од 29 јануари 2010
година, донесена од Советот на општина Центар објавена во „Службен гласник на
општина Центар“ бр. 1 од 1 февруари 2010 година.
(Предлог за разгледување на реферат У.бр.43/2010)

Leave a Reply