Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 9-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 10.03.2010

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 9-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 10.03.2010

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 17 став 2 во делот: „кога е осуден за сторено казниво дело на
казна затвор од најмалку шест месеца, или“; поднасловот: „Забрана за штрајк“ и
член 121; како и член 150 став 2 во делот: „не“ од Законот за внатрешни работи
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.92/2009 и 118/2009-исправка).
(Реферат У.бр.196/2009)

2. Член 29 во делот: „а ќе започне да се применува од 1 јануари 2010
година“ од Законот за правосудниот испит („Службен весник на Република
Македонија“ бр.10/2010)
(Реферат У.бр.32/2010)

Leave a Reply