Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 7-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 24.02.2010

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 7-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 24.02.2010

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 65 став 5, во делот: „и писмена изјава заверена кај нотар во
согласност со закон дека не соработувал со органите на државната безбедност“ од
Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2006,
136/2008, 155/2008-исправка и 163/2008-исправка).
(Реферат У.бр.18/2009)

2. Член 6-а од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во
државна сопственост (“Службен весник на Република Македонија” број 4/2005,
13/2007 и 165/2008).
(Реферат У.бр.79/2009)

3. Член 153-ѕ став 2 точките 4 и 5 од Законот за здравствената заштита
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.38/91, 46/ 93, 55/95,10/2004,
84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009).
(Реферат У.бр.133/2009)

4. Член 25 став 1 од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.88/2005, 70/2006 и 81/2008).
(Реферат У.бр.187/2009)

5. Член 107 став 1 точка 4 од Законот за ветеринарно здравство („Службен
весник на Република Македонија“ бр.113/2007).
(Реферат У.бр.233/2009)

6. – Член 20 од Законот за плати на судиите, во целина и посебно во
делот: „и критериумите“ („Службен весник на Република Македони­ја“ бр.
110/2007) и
– Правилникот за постапката и критериумите за следење и оце­ну­вање на работата
на судиите („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/2008), во целина и
посебно: насловот на Правилникот, во делот: „утврдуваат правила и критериуми и
се“, член 2 алинеја 2 во делот:„и моралните“, Глава „2. Критериуми за оценка на
работењето на судијата“, членовите 5, 6 и 7, поднас­ло­вот:„ Квалитетни
критериуми за работење на судијата“, членовите 8 и 9 и член 23 став 2 алинеја 1.
(Реферат У.бр.237/2009)

7. Одлука за одредување на надоместок на советниците, бр.07-962/2 од
13.11.2007 година. („Службен гласник на општина Македонска Каменица“ бр.
17/2007)
(Реферат У.бр.6/2010)

Leave a Reply