Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 5-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 10.02.2010

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 5-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 10.02.2010

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 47 од Законот за основното образование („Службен весник на
Република Македонија“ бр.103/2008).
(Реферат У.бр.145/2009)

2. Член 7 став 2, член 24 став 2, член 52 став 5 и ставот 10 во делот:
„или оперативна инструкција донесена од страна на директорот“…,член 53 став 9
во делот: …„или оперативна инструкција донесена од страна на директорот“…,
член 55 став 2, член 67 став 3 од Законот за Царинската управа („Службен весник
на Република Македонија“ број 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009 и
105/2009).
(Реферат У.бр.148/2009)

3. Член 2 став 1 алинеја 1; член 6, член 11, член 12, член 13, член 18,
член 19, член 38, член 49 став 2 алинеја 8, член 54, член 145, член 146, член
147 и член 148 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на
Република Македонија“ бр.100/2005, 19/2007 и 103/2008).
(Реферат У.бр.191/2009)

4. Членовите 1, 2, 3, 4 и 5 од Правилникот со Тарифа за измени и
дополнување на Правилникот со Тарифа за користење авторски музички дела,
донесен од Собранието на Здружението за заштита на аввторски музички права на
13 мај 2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2008).

(Реферат У.бр.142/2009)

ΙΙ. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.84/2009,

Leave a Reply